Coronavirusutbrottets inverkan på fiskerisektorn och Europeiska havs- och fiskerifonden

Spridningen av coronaviruset i Europa påverkar också fiskeriföretagen och Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) verksamhet. Företagsverksamheten inom fiskerinäringen och handeln med fisk fungerar för tillfället relativt normalt och även utrikeshandeln och logistiken fungerar. Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Naturresursinstitutet uppdaterar regelbundet informationen om coronavirusutbrottets konsekvenser för fiskerinäringen och handeln med fisk. Förvaltningen ska genom sina egna åtgärder bidra till primärproduktionens och fiskhandelns verksamhetsbetingelser.

På EU-nivå pågår som bäst förhandlingar om hur havs- och fiskerifondens medel och de statliga stöden ska kunna användas för att stödja fiskerisektorn i detta svåra coronaläge. Information ges genast när förhandlingarna är avslutade.

Målet är att EHFF:s stöd beviljas och betalas ut på normalt sätt, men till exempel kontroller på plats kan ordnas senare. Ytterligare kan det uppstå förseningar i beredningen av den nya programperioden 2021 – 2027 eftersom möten som kräver fysisk närvaro måste senareläggas. Närings-, trafik- och miljöcentralernas regionala beredningsmöten som är öppna för allmänheten kan inte ordnas enligt den ursprungliga tidsplanen, det vill säga i april-maj. Information om nya tidpunkter ges så snart som möjligt.

Om stödmottagaren behöver göra ändringar i eller ansöka om förlängd tid för ett pågående projekt som genomförs med stöd från EHFF, ska stödmottagaren kontakta den finansierande närings-, trafik- och miljöcentralen så snart som möjligt.

Kostnaderna för till exempel resor och möten som inställts på grund av coronavirusutbrottet ger rätt till stöd om det inte är möjligt att få tillbaka pengarna av  arrangören eller tjänsteleverantören. När man ordnar möten och evenemang ska man följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

På Livsmedelsverkets webbplats finns närmare information om coronaviruset och livsmedlen för konsumenter och företag.

 

Mer information:

Jord- och skogsbruksministeriet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

 

Utvecklings- och förvaltningscentret ger råd i frågor som gäller utbetalning av stöd.

 

Statsrådet: Information och råd om coronaviruset

Europeiska kommissionen: Coronaviruset – vad gör EU?

Jord- och skogsbruksministeriet: Vi ska se till att matproduktionen fortsätter normalt