Ett utkast till förordning om understöd till fiskeriföretag på grund av coronavirusepidemin på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet har berett ett krisunderstöd som kan beviljas företag inom fiskerisektorn för att avhjälpa de ekonomiska konsekvenser som coronavirusepidemin medför. Att bevilja understöd är möjligt genom förordning av statsrådet som är på remiss 27 – 29.4.2020.

I statsbudgeten 2020 har i den andra tilläggsbudgeten föreslagits ett anslag på 10 miljoner euro för utveckling av fiskerinäringen. Detta i syfte att kunna trygga fiskeriföretagens verksamhetsförutsättningar under coronavirusepidemin. Utöver att anslagsförslaget måste godkännas ska också bestämmelser om användningen av anslaget utfärdas genom förordning av statsrådet. Om utkastet till förordning ordnar ministeriet nu en remissbehandling.

Förordningen gör det möjligt att betala ut krisunderstöd till företag vars ekonomiska läge har försämrats på grund av coronavirusepidemin. Understödet som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna kan användas till exempel för löne- och hyreskostnader samt för andra utgifter som är nödvändiga för att företagsverksamheten ska fortsätta.

På grund av att frågan är av brådskande natur ber vi att utlåtandena lämnas in senast den 29 april 2020 kl.12 på lausuntopalvelu.fi. Avsikten är att propositionen ska behandlas i statsrådet under den första veckan i maj.

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om temporärt understöd till fiskeriföretag