Första hjälpen till fiskerisektorn i coronakrisen: EHFF möjliggör en höjning av stödnivåer, förskottsbetalningar i utvecklingsprojekt och stöd för förpackningssystem i offentliga hamnar

Coronakrisen orsakar svårigheter i många företag inom fiskerisektorn. Europeiska havs- och fiskerifonden ger första hjälpen: för att underlätta situationen har fonden infört förskottsbetalningar i fråga om utvecklingsprojekt, behovsprövad höjning av stödnivåer samt en möjlighet att bevilja stöd för investeringar i förpackningssystem även i offentliga hamnar. Dessa stödåtgärder kan tillämpas genast. Flera stödåtgärder är på väg och information om dem kommer att ges när åtgärderna är klara. 

Europeiska havs- och fiskerifondens särskilda åtgärder är tillgängliga för projekt som hänför sig till företagens ansträngningar att anpassa sig till de förändringar som coronakrisen orsakar.

Förskottsbetalningar

För utvecklingsprojekt kan betalas högst 70 procent av det beviljade understödet i förskott. Det kommer att bli möjligt att betala förskott också för investeringsprojekt, men det väntar på att lagändringen ska godkännas. Information om denna möjlighet kommer att ges så snart som möjligt.

Förskott kan betalas ut om det är motiverat med hänsyn till stödmottagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds. Motiveringen bör hänföra sig till coronavirusutbrottet.

Höjning av stödnivåer

Coronavirusutbrottet har allvarliga konsekvenser för företagsverksamheten inom fiskerisektorn. Därför är investeringar som hjälper företagen att anpassa sig till coronavirusepidemins konsekvenser av strategisk betydelse för utvecklingen av fiskerinäringen, och då är det möjligt att bevilja höjt stöd.

Det är fråga om ett tillfälligt system som tillämpas på grund av coronavirusepidemin och höjt stöd kan beviljas om det är motiverat på grund av de förändringar som följer av epidemin. Närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer grunderna för användningen av höjt stöd från fall till fall.

Precisering av anvisningen om fiskehamnar

Jord- och skogsbruksministeriet har specificerat anvisningen om stöd för investeringar i fiskehamnar som byggts med offentligt stöd. Investeringar i förpackningssystem kan få finansiering om de hänför sig till behov som uppstått till följd av coronavirusutbrottet. Investeringen får dock inte orsaka mer än ringa olägenhet för marknaden.

 

Andra stödåtgärder kommer också att införas och information om dem kommer att ges så snart som möjligt.

Anvisning om förskottsbetalningar, höjning av stödnivåer och hamnar