Statsrådets förordning om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden på remiss

Den nationella lagstiftningen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) ska kompletteras med en förordning av statsrådet. Utkastet till förordning är på remiss under tiden 24.3.–21.4.2022.

I förordningen föreskrivs det till exempel om stödnivåer, godtagbara kostnader och bidragsformer under den nya programperioden. Det föreslås inga betydande ändringar i stödnivåerna jämfört med den föregående programperioden.

Målet är att förordningen ska träda i kraft i maj. Det säkerställer att beslut om stöd ur fonden kan börja fattas genast efter att Europeiska kommissionen har godkänt Finlands program avseende fonden. Programmet sändes till kommissionen för godkännande i februari, och kommissionen väntas godkänna det mot slutet av våren eller i början av hösten. Det är meningen att statsrådets förordning ska kompletteras senare under 2022 med bestämmelser om till exempel innovationssedlar och en modell för sälskadeersättning.

Även andra än de som nämns i begäran om remissyttrande kan lämna yttrande om förordningsutkastet. Yttrandena ska sändas per e-post till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor senast 21.4.2022 före kl. 16.15.

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens programFilen öppnas i en ny flik PDF 

Utkast till statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens programFilen öppnas i en ny flik PDF