Statsrådet utfärdade förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland 2021–2027

Förberedelserna inför den nya programperioden för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden tar åter ett steg framåt i och med att den nationella lagstiftningen kompletteras med en förordning av statsrådet.

I förordningen föreskrivs det om stödbelopp, godtagbara kostnader, vederlagsfritt arbetes mängd och värde, bidragsformer och utvecklingsplan.

Syftet med de närmare bestämmelserna är att förenhetliga myndigheternas praxis och förtydliga förfarandena för beviljande och utbetalning av stöd enligt fondprogrammet. Enhetliga och tydliga regler främjar också effektivare myndighetsverksamhet och likabehandling av stödmottagarna.

Statsrådets förordning träder i kraft i augusti. Ansökningsförfarandena för medel ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden har redan inletts i fråga om vissa åtgärder. Innan närings-, trafik- och miljöcentralerna kan börja bevilja stöd, behövs också kommissionens officiella godkännande av programmet för Finland samt urvalskriterier som ska fastställas av övervakningskommittén. Stöd kan enligt uppskattning börja beviljas under hösten 2022.

Läs mer:

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f807c61eb