Stöd för åtgärden byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten kan sökas fortlöpande från och med den 24 oktober 2022

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde i sitt beslut av den 3 mars 2022 (dnr VN/6607/2022-MMM-1) att stöd för vissa åtgärder i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2021–2027 beviljas i Fastlandsfinland endast genom tidsbundna ansökningsförfaranden.

Från och med den 24 oktober 2022 övergår jord- och skogsbruksministeriet till fortlöpande ansökningsförfarande i fråga om den åtgärd som gäller byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten (prioritering 1).

Genom åtgärden kan beviljas stöd för ersättning eller modernisering av en huvud- eller hjälpmotor till ett fiskefartyg med en totallängd på högst 24 meter i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139.

Närmare anvisningar om hur man söker och om villkoren för beviljande av stöd