Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto 2021−2027

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uuden ohjelmakauden 2021−2027 valmistelu on parhaillaan käynnissä. Uudet EU-asetukset valmistuivat kesällä 2021, ja maa- ja metsätalousministeriö laatii uutta Suomen toimintaohjelmaa ja kansallista lainsäädäntöä. Tavoitteena on, että uusi ohjelmakausi käynnistyy  alkuvuodesta 2022. Ohjelmakauden 2014−2020 rahoituksella pyritään turvaamaan siirtyminen vanhasta kaudesta uuteen ilman rahoituskatkosta.

Yleisöllä ja sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa valmisteluun lausuntokierrosten sekä avointen työpajojen kautta.

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto säilyy tulevalla ohjelmakaudella nykyisen kaltaisena. Uuden EMKVR-asetuksen mukaiset toimintalinjat ovat:

1)

kestävän kalastuksen ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistamisen ja säilyttämisen edistäminen;

2)

kestävien vesiviljelytoimien sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen edistäminen ja siten unionin elintarviketurvan edistäminen;

3)

kestävän sinisen talouden mahdollistaminen rannikko-, saari- ja sisämaa-alueilla sekä kalastus- ja vesiviljely-yhteisöjen kehittämisen edistäminen;

4)

kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin vahvistaminen sekä turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja kestävästi hoidettujen merten ja valtamerten mahdollistaminen.