Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto 2021−2027

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uuden ohjelmakauden 2021−2027 valmistelu on parhaillaan käynnissä. Uudet EU-asetukset valmistuivat kesällä 2021, ja kansallinen rahastoa koskeva laki tuli voimaan joulukuussa 2021. Suomen EMKVR-ohjelma on hyväksytty valtioneuvostossa helmikuussa 2022 ja lähetetty Euroopan komission hyväksyttäväksi. Ensimmäiset hakumenettelyt on avattu maaliskuussa 2022. Loput toimenpiteet on tarkoitus avata haettaviksi, kun komissio on hyväksynyt Suomen ohjelman. 

Yleisöllä ja sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa valmisteluun lausuntokierrosten sekä avointen työpajojen kautta.

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto säilyy tulevalla ohjelmakaudella nykyisen kaltaisena. Uuden EMKVR-asetuksen mukaiset toimintalinjat ovat:

1)

kestävän kalastuksen ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistamisen ja säilyttämisen edistäminen;

2)

kestävien vesiviljelytoimien sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen edistäminen ja siten unionin elintarviketurvan edistäminen;

3)

kestävän sinisen talouden mahdollistaminen rannikko-, saari- ja sisämaa-alueilla sekä kalastus- ja vesiviljely-yhteisöjen kehittämisen edistäminen;

4)

kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin vahvistaminen sekä turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja kestävästi hoidettujen merten ja valtamerten mahdollistaminen.