Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt jaktkvoterna för gråsäl och östersjövikare

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 31.7.2018:

Jord- och skogsbruksministeriet har tagit beslut om jaktkvoterna för gråsäl, östersjövikare och europeisk bäver för jaktsäsongen 2018 – 2019. Kvoterna för gråsäl och östersjövikare hålls kvar på samma nivå som året innan, men kvoten för bäver höjdes från 350 till 400 djur.

Att jaga östersjövikare i stamvårdande syfte har varit möjligt i Bottenviken-Kvarken sedan år 2015. Jakten som sker med Finlands viltcentrals jaktlicenser ska förebygga och minska de skador som Bottenvikens vikarstam orsakar på fiskodlingen och fisket. Östersjövikarstammen som ökat i storlek under de senaste åren uppskattas till över 20 000 djur av vilka största delen lever i Bottenviken.

Enligt den fastställda kvoten får man nu på samma sätt som i fjol fälla 300 vikare. Sveriges kvot är 130 östersjövikare. På grund av kvoterna fortsätter stammen dock att växa, men bara i en långsammare takt. I andra områden än i Bottenviken-Kvarken får östersjövikare inte jagas.

Jakttiden för östersjövikare ändrades redan tidigare i år så att den nu sammanfaller med gråsälens jakttid, det vill säga 16.4 – 31.12.

– Vikare får nu fällas också på senhösten då risken för skador på fiskerinäringen är störst, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Liksom i fjol är kvoten för gråsäl 1 050 individer. I Bottenviken-Kvarken är den största tillåtna bytesmängden 633 sälar, i sydvästra Finland 273 sälar och i Finska viken 144 sälar. För den jakt som sker enligt dessa regionala kvoter behövs inte någon jaktlicens från Finlands viltcentral. Jägare ska dock rapportera om sälfångsterna till viltcentralen som följer upp uppfyllelsen av kvoterna.

Enligt en tills vidare obekräftad uppgift uppgick fångsten av gråsälar till 190 och fångsten av östersjövikare till 207 åren 2017 – 2018.

Större bäverkvot förväntas förebygga skador

Jaktkvoten för europeisk bäver är 400 djur, vilket är 50 fler än året innan. Den större kvoten är inte avsedd för att begränsa bäverstammens spridning och förökning i utbredningsområdets kantzoner, utan för att ge bättre möjligheter att reglera stammen i bävertäta områden och förebygga skador.

Bäverjakten som sker med Finlands viltcentrals jaktlicenser är tillåten i landskapet Satakunta och i vissa delar av landskapen Birkaland, Österbotten och Södra Österbotten. För det med Sverige gemensamma förekomstområdet i västra Lappland beviljas inte jaktlicenser, men Finlands viltcentral kan bevilja dispenser på grund av skador som bäverstammen medför.

För utter fastställer ministeriet ingen kvot för 2018 – 2019. Finlands viltcentral kan bevilja skadebaserade dispenser för jakt på utter.

Förordningarna och promemoriorna

Ytterligare information:
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 0295 16 2051, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi