Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtanden om åtgärdsförslag som gäller försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen

Laatikollinen kalansaalista.

Naturresursinstitutet har gjort en utredning om försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen. Jord- och skogsbruksministeriet föreslår utifrån utredningen åtgärder som ska förbättra näringens försörjningsberedskap. Utlåtanden om förslagen kan lämnas in senast den 27 juni 2024.

Naturresursinstitutet har utrett hur fiskerinäringens försörjningsberedskap ser ut i dag och vilka möjligheter det finns att utveckla beredskapen. Enligt utredningen bör fiske och fiskodling ses som en del av livsmedelstryggheten i kristider eftersom fisk är ett nyttigt livsmedel som också går att producera på olika håll i landet.

Den inhemska fiskeindustrin är dock i huvudsak beroende av utländsk fisk. Finland måste kunna trygga tillgången på importerad fisk i kristider, men vi måste också kunna producera betydligt mer inhemsk fisk.  Det går inte att avsevärt öka produktionen i plötsliga krissituationer, utan fiskerinäringens vitalitet, tillväxt och verksamhetsmöjligheter under olika undantagsförhållanden måste utvecklas på olika sätt under normala förhållanden. 

Ministeriet har utifrån utredningen tagit fram förslag till åtgärder som förbättrar fiskerinäringens försörjningsberedskap. De föreslagna åtgärderna handlar om att göra fiskerinäringen till en del av den nationella försörjningsberedskapsverksamheten, trygga fiskehamnarnas funktion samt tillgången till energi,  fiskfoder och andra nödvändiga varor, att utbilda fiskeföretagare med tanke på kriser, förbättra företagens verksamhetsförutsättningar och säkra tillgången på fisk.  

Ministeriet begär utlåtanden om dessa åtgärder. Naturresursinstitutets förstudie följer som bilaga till begäran om utlåtande, men begäran om utlåtande gäller inte den. Utlåtandena ska lämnas in senast den 27 juni 2024 per e-post till kirjaamo.mmm@gov.fi eller per post till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. 

Bilagor
Begäran om utlåtande PDF 
Centrala åtgärder som jord- och skogsbruksministeriet har föreslagit
Naturresursinstitutets utredning om försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen

Mer information 
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 411, fornamn.efternamn@gov.fi