Lokal utveckling

Lokal utveckling

Lokal utveckling inom fiskeriet stöds genom fiskeleadergrupperna. De beviljar finansiering för projekt som stämmer överens med sina egna lokala strategier.

Projekt i enlighet med lokala utvecklingsstrategier

Vad kan man få stöd för?

Genom åtgärden finansieras sådana projekt i enlighet med lokala utvecklingsstrategier som de lokala aktionsgrupperna har valt ut för finansiering.

Projekten ska framför allt främja verksamheten i företag inom fiskerinäringens värdekedja, dvs. inom fiske, vattenbruk, förädling eller handel, samt fisketurism eller en förbättring av fiskresursernas tillstånd.

De projekt som finansieras kan beroende på regionens strategi vara till exempel

 • allmännyttiga utvecklingsprojekt
 • samarbetsprojekt som främjar fiskerinäringen i området och en mångsidig, hållbar användning av områdets fiskresurser
 • projekt som främjar rekryteringen av nya fiskare
 • utbildnings- och kommunikationsprojekt, framför allt inom digital kommunikation och marknadsföring
 • pilotprojekt eller försök, till exempel för att förhindra skador orsakade av säl och storskarv eller för att förbättra tillgången till fisketillstånd
 • projekt där man utvecklar och inför digitala lösningar och nya verksamhetssätt
 • projekt som främjar användningen av närproducerad mat
 • projekt som stöder nätverkande och utveckling av samarbetet
 • miljö- och iståndsättningsprojekt
 • projekt som främjar en anpassning till klimatförändringen
 • projekt som främjar kulturella värden

Vem kan beviljas stöd?

De viktigaste stödtagarna definieras mer ingående i de lokala utvecklingsstrategierna.

Bekanta dig närmare med fiskleadergrupperna och deras lokala strategier.