Tuen edellytykset ja valintaperusteet

Hankkeiden tärkeimmät yleiset valintakriteerit (seurantakomitean hyväksymät)

 • Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi
  – huomioitava riittävä käyttöpääoma
 • Hakija ei ole syyllistynyt petokseen EKTR:n tai EMKR:n osalta
 • Hakijalla ei ole EKTR- tai EMKR-rahastoihin kohdistuvaa täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä, jota ei ole maksettu
 • Hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen toteutumiseen
  – yrityksen nettotuloksen vaikutus hankkeen kokonaiskustannukseen
 • Hanke ei ole korvausinvestointi
  – investoinnin tulee kehittää yrityksen toimintaa rakenteellisesti.

Yleiset tukiedellytykset

Yleiset tukiedellytykset ovat pääsääntöisesti EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joista rahoittajan tulee varmistua ennen hankkeen hyväksymistä. Yleiset tukiedellytykset otetaan huomioon rahoittajan tarkastuslistassa. Mikäli jokin yleinen tukiedellytys ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta. Lisää tuen edellytyksistä ja valintaperusteista voit lukea tästä.

Toimenpidekohtaiset valintaperusteet

Hankkeiden valintaperusteilla pyritään nostamaan esille parhaita ja vaikuttavimpia hankkeita toimintaohjelman tavoitteiden näkökulmasta. Sen vuoksi valintaperusteissa korostetaan ohjelman päämääriä tukevia teemoja ja painotuksia. Hankkeen tulee edistää valintakriteerien mukaisia tavoitteita ja painotuksia riittävällä tavalla, jotta se voisi saada kunkin kriteerin mukaiset pisteet. Hankevalinnassa tulee asettaa etusijalle hankkeet, joiden arvioitu vaikuttavuus suhteessa haettuun tukeen on suurin. Mikäli hankevalinta perustuu määräaikaiseen hakumenettelyyn, tulee hankevalinnassa painottaa valintaperusteita haun tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet ja painotukset tulee ilmoittaa hakuilmoituksessa.

Hankkeen on täytettävä yleiset tukiedellytykset. Tuen valintaperusteet ovat toimenpidekohtaisia, ja tuen saaminen edellyttää vähimmäispistemäärään pääsemisen. Jos valinta perustuu jatkuvaan hakuun, hankkeen tulee saada määritetty vähimmäispistemäärä. Määräaikaisessa hakumenettelyssä pisteiden perusteella hankkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen ja pisteitä painotetaan hakuilmoituksessa mainittavalla tavalla.