NTM-centralen öppnar ansökningen för 2018 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter

OBS! Det ursprungliga meddelandet hade ett ogiltigt datum. Ansökningen är öppnat under tiden 1.10.-17.11.2017.!

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2018 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 1.10. – 17.11.2017 kl 16:15.

Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som meddelat sin e-postadress till NTM-centralen, skickas ansökningsblanketten elektroniskt, till övriga per brev.

Det är mycket viktigt att ansökningstiden efterföljs och att kvotavgiften för år 2017 är erlagd inom utsatt tid.

NTM-centralen fattar beslut om trålfiskets kvoter för år 2018 under november-december och strömmingsryssje- och laxfiskets motsvarande kvotbeslut fattas under början av året 2018.

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter avser strömmingsryssjefisket och laxfisket och gäller endast kommersiella fiskare i grupp I som inleder sin verksamhet. Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot för år 2018 som gäller icke-överlåtbar nyttjanderätt görs med samma blankett som ickeöverlåtbar nyttjanderätt söks med. Beslut om icke-överlåtbara nyttjanderätter görs i november.

NTM-centralens meddelande

NTM-centralens beslutet

ANSÖKNINGSBLANKETTER:

Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot för år 2018

Ansökän om icke-övelåtbar nyttjanderätt och på basen av denna beviljad aktörsspecifik fiskekvot

Ansökningsblanktterna sänds i elektronisk form till adressen: registratur.egentligafinland@ntmcentralen. fi och per post till adressen: Egentliga Finlands NTM-central, PB 236, 20101 ÅBO

Tilläggsuppgifter:
Fiskerimästare Aki Koskinen, tel. 0295 023 025, e-post: aki.koskinen@ntm-centralen.fi
Fiskerimästare Lars Sundqvist tfn 0295 028 628 lars.sundqvist@ntm-centralen.fi