Restaurering av lekplats och vandringsled för fisk i Molpe

Projektets syfte är att restaurera en vandringsled med fisktrappa och en lekplats i Molpe och utvärdera hur man på sikt kan säkerställa möjligheterna för fiskens fortplantning. Projektet strävar till att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för yrkesfiskarna och fiskförädlarna i närområdet. För att försäkra sig om att åtgärderna som utförs blir korrekta anlitas utomstående expertis för att göra en helhetsplan av området. Lekplatsen som restaureras i projektet är den sista kända lekplatsen med sötvatten i Molpe.

Byggning av eriosionskydd i Molpe. Foto: Jessica Sundman / Aktion Österbotten

De planerade åtgärderna i projektet är för det första uppgörande av en plan som innehåller de åtgärder som ska genomföras, hur dessa ska förverkligas samt hur skötseln av området ska utföras. För det andra kommer man att restaurera vandringsleden ovanför och nedanför fisktrappan, bygga om fisktrappan så att den fungerar igen och rensa själva lekplatsen. Den sista åtgärden är att man kommer att uppfölja resultatet genom att kontrollera mängden uppstigande fisk. Projekttiden är 25.8.2017-29.3.2019.

Projektet har beviljats finansiering av den lokala fiskeaktionsgruppen eftersom starka fiskbestånd kräver tillgång till goda lekområden och vandringsleder. Landhöjningen i Österbotten leder till att det finns behov av restaureringar med jämna mellanrum. Stabila och starka fiskbestånd är en grundförutsättning för ett hållbart fiske och fiskevårdande åtgärder stärker framtidstron hos den lokala fiskarkåren och ökar förutsättningarna för deras verksamhet.

 

Projektets totalkostnader och finansiering
Totalkostnaderna för projektet: 29 970 €
(a) stöd av den lokala verksamhetsgruppen för fiskeri: 26 970 € (90 % av projektets totalkostnader)
i. EU-stöd (EHFF): 12 624,66 €
ii. Annat offentligt stöd: 14 345,34 €
(b) Andelen för stödtagande: 3 000 € (10 % av totalkostnaderna)

 

Kontaktuppgifter:
Ben-Erik Nedergård
Molpe Bys skifteslag
tel: 050 428 3120

Text:: Jessica Sundman