Statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster

Statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster (PDF)

Statsrådets förordning
om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 68 a § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014), sådan paragrafen lyder i lag 208/2018:

1 §
Tillåtna platser för landning av fångster av torsk som överskrider tröskelvärdet

I bilaga 1 anges de i Finland tillåtna platserna för landning av sådana fångster av torsk som överskrider tröskelvärdet enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarp-sill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007.

Landning av fångster på de platser som anges i bilaga 1 är tillåten vid alla tidpunkter.

2 §
Tillåtna hamnar för landning av fångster av strömming och vassbuk som överskrider tröskel-värdet samt av osorterade fångster av strömming och vassbuk

I bilaga 2 anges de i Finland tillåtna platserna för landning av sådana fångster av strömming och vassbuk som överskrider tröskelvärdet enligt artikel 14 i den i 1 § 1 mom. nämnda förord-ningen.

I annat fiske än i fiske med ryssja eller nät fångade fångster av strömming och vassbuk som landas osorterade och som understiger det tröskelvärde som avses i 1 mom. får landas endast på de landningsplatser som anges i bilaga 2.

Landning av fångster på de platser som anges i bilaga 2 är tillåten vid alla tidpunkter. 2

3 §
Tillåtna platser för landning från fiskefartyg från tredjeland

Fiskefartyg som för sådana länders flagg som inte hör till Europeiska unionen får landa sina fångster endast i Helsingfors hamn på vardagar mellan kl. 8 och kl. 18.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 17 Juni 2019.

Helsingfors den 29 maj 2019
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Konsultativ tjänsteman Harri Kukka 3

Bilaga 1

Hamnar för landning av torskfångster som överskrider tröskelvärdet (750 kg): Namn Belägenhetsadress Kommun Koordinater enligt WGS 84
1) Kuusinen fiskehamn Juha Vainion katu 97 Kotka 60.46200N 26.96400E
2) Ingå fiskehamn Fiskhamnsvägen 131 Ingå 60.01300N 23.94700E
3) Kasnäs fiskehamn (Ab Salmonfarm Oy) Kasnäsvägen 1294 Kimitoön 59.92150N 22.41300E
4) Käldinge fiskehamn Sandövägen 162 Pargas 60.18080N 22.06150E
5) Tuomarainen fiskehamn Kalarannantie 173 Tövsala 60.52050N 21.66000E
6) Suukari fiskehamn Satamantie 2 Nystad 60.79500N 21.38850E
7) Raumo fiskehamn Anderssonintie 2 Raumo 61.12700N 21.47400E
8) Räfsö fiskehamn Satamapolku 20 Björneborg 61.60550N 21.45850E
9) Krooka fiskehamn Varvintie 19 Sastmola 61.85100N 21.48150E
10) Kaskö fiskehamn Fiskehamnsvägen 162 Kaskö 62.34500N

21.21500E