Ändringar i bestämmelserna om kommersiellt fiske 1.5.2018

Jord- och skogsbruksministeriets frisättning 18.4.2018:

Ändringar i bestämmelserna om kommersiellt fiske 1.5.2018

Detta meddelande innehåller information om den ändrade lagen och förordningen om kommersiellt fiske som träder i kraft den 1 maj 2018.

Förhandsanmälan vid laxfiske

Befälhavaren på ett fartyg som bedriver kommersiellt fiske i havsområdet ska lämna en förhandsanmälan om fartygets anlöpningstidpunkt och exakta anlöpningsplats minst 30 minuter innan fartyget anlöper hamnen. Tillstånd till tidigare anlöpning kan sökas hos Gränsbevakningsväsendets centrum för fiskerikontroll.

Anlöpningen ska ske senast inom 60 minuter från och med den anmälda tidpunkten. En förhandsanmälan får också ges före fisketuren om det går att uppskatta anlöpningstiden tillräckligt exakt.
Förhandsanmälan kan göras antingen på dator eller via en särskild applikation för smarttelefon. Tillstånd till tidigare anlöpning kan sökas enkelt genom att ändra den anlöpningstid som applikationen föreslår till en tidigare tidpunkt. Applikationen skickar ett svarsmeddelande med information om tillståndets godkännande eller icke godkännande. Applikationen finns att få på samma adress som den elektroniska fångstdeklaration-en: https://fangstanmalan.mmm.fi. Om applikationen inte är tillgänglig, ska förhandsanmälan lämnas per telefon till centrumet för fiskerikontroll: +358 294 1036.

Förhandsanmälan vid laxfiske gäller fiske med ryssjor och drivrev under tiden 15.4.–30.8 varje år. Nätfiskare behöver inte lämna någon förhandsanmälan. Kravet gäller inte heller fiske med ryssjor om avsikten är att inte fånga lax. Andra kommersiella fiskare än innehavare av aktörsspecifik fiskekvot skall frisläppa fisk som erhållits från fiske med ryssja. I oklara fall kan fiskaren kontakta närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och fråga om kravet på förhandsanmälan gäller det fiske fiskaren bedriver.

Det här påverkar inte EU-kraven på förhandsanmälan. Till exempel minst åtta meter långa fiskefartyg ger en förhandsanmälan oberoende av fångstredskap om det ombord på fartyget finns minst 300 kg torsk eller sammanlagt två ton strömming och skarpsill. Även dessa förhandsanmälningar kan i fortsättningen göras via samma elektroniska applikation som används vid laxfiske.

I applikationen ingår också möjlighet att dra tillbaka förhandsanmälan. Förhandsanmälan får dras tillbaka bara av vägande skäl om fisketuren inte alls blir av till exempel på grund av att fartyget går sönder, sjögången är kraftigare än väntat eller om det inträffar något annat oväntat. Förhandsanmälan får inte dras tillbaka av den anledningen att fiskaren inte fått fångst under fisketuren.
Om fartygets befälhavare försummar förhandsanmälan eller lämnar en bristfällig anmälan, kan Landsbygdsverket bestämma om en överträdelseavgift på minst 300 euro.

Anmälningar av överträdelser

Enligt den ändrade lagen ska tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål informera en aktör om den misstänkta överträdelsen av bestämmelserna om den gemensamma fiskeripolitiken. I praktiken informerar tillsynsmyndigheten aktören om den misstänkta överträdelsen när myndigheten har tagit beslut om att sända en anmälan till Landsbygdsverket för beslut om sanktioner. När Landsbygdsverket behandlar frågan ges den misstänkte möjlighet att yttra sig i frågan.
2 (2)

Anmälningar om misstänkta överträdelser 2016 – 2018 väntar fortfarande på Landsbygdsverkets behandling. Det är alltså sannolikt att många fiskare får Landsbygdsverkets brev om hörande angående överträdelsen utan att tillsynsmyndigheterna direkt har informerat aktören om den misstänkta överträdelsen.

Fångstdeklarationer

Befälhavaren på ett fiskefartyg under 10 meter kan i fortsättningen befullmäktiga en annan person att lämna fartygets fångstdeklaration om fiskefartygets licensinnehavare har gett denna person rätt att lämna fångstdeklarationer. Licensinnehavaren ska skriftligen ge närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland namn och titel för de personer som har rätt att lämna fiskedeklarationer om fångster som licensinnehava-rens fiskefartyg fiskar. Uppgifterna registreras i fiskefartygsregistret.

Fångstdeklarationer ges på samma sätt som hittills: Om arter som ingår i kvotsystemet (lax, strömming, torsk och skarpsill) ska ges en fångstdeklaration inom 48 timmar från att landningen avslutades. (Landningens be-traktas som avslutad när fångsten har vägts). Om alla andra arter ska ges en fångstdeklaration för varje ka-lendermånad före den 20 i den följande kalendermånaden.

Vägning av fångster på någon annan plats än i hamnen

Om fångsten inte vägs när den flyttas i land, ska fångsten vägas inom 48 timmar från att fartyget anlöpte hamnen. Ändringen av bestämmelsen gäller tidpunkten för räkning av 48 timmars tidsfrist. Tidigare räknades tiden från det att flyttningen av fångsten i land upphörde, från och med den 1 maj 2018 räknas tiden från det att fartyget anlöper hamnen. Tidsfristen på 48 timmar gäller endast situationer där vägningen inte sker i lossningshamnen. Ändringen gäller alltså inte situationer där ett fiskefartyg är tvunget att vänta i hamnen på att lossningen och vägningen ska inledas om inte fångsten transporteras någon annanstans för vägning.

Krav på information om att befrielse från skyldigheten att ta i bruk satellitbaserat övervakningssystem upphört att gälla

Om en innehavare av fiskelicens har beviljats befrielse från skyldigheten att ta i bruk ett satellitbaserat fartygsövervakningssystem ska innehavaren i god tid på förhand informera närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga om att det inte längre finns grunder för att bevilja befrielse.

Att bedriva fiske med fartyg över 12 meter utan en fungerande VMS-utrustning eller ett fungerande ERS-system under fisketurer som tar mer än 24 timmar eller under fisketurer utanför Finlands territorialvatten är en allvarlig överträdelse av den gemensamma fiskeripolitiken, vilket leder till sanktioner. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja befrielse för ett sådant fiskefartyg med en total längd på 12 – 14,9 meter som be-driver verksamhet enbart inom Finlands territorialvatten eller som aldrig tillbringar mer än 24 timmar ute till havs.

Ytterligare information

Råd i frågor som gäller de ändrade bestämmelserna ges av närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland:

Vasa: Lars Sundqvist +358 295 028 628
Åbo: Aki Koskinen +358 295 023 025
Helsingfors: Petri Savola +358 295 021 460
Kouvola: Vesa Vanninen +358 295 029 095
förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi