Understöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn på grund av den försämrade ekonomiska situationen

Förordning om understöd som beviljas företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn på grund av en försämring av den ekonomiska situationen till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina trädde i kraft den 3 oktober. I förordning föreskrivs det om stöd som betalas till företag inom fiskerinäringen på grund av den försämrade ekonomiska situation som följt av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Ansökan har öppnats den 10 oktober.

Stödet ska betalas till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. Stödets storlek bestäms utifrån företagets totala kostnader i bokslutet för den senaste räkenskapsperioden eller i den senaste skattedeklarationen för näringsverksamhet. Stöd kan beviljas till ett belopp av 500–35 000 euro per företag. Stödsystemet grundar sig på den tillfälliga krisram för statligt stöd som godkänts av Europeiska kommissionen. Besluten om beviljande av understöd fattas av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Understöd kan beviljas sådana kommersiella fiskare i grupp I som avses i 88 § i lagen om fiske (379/2015) samt vattenbruksföretag på heltid. Ansökan om understöd ska göras senast den 7 november 2022.

Stöd beviljas varken direkt eller indirekt till fysiska personer eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, och som förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, sådan bilagan lyder senare ändrad.

Understöd som beviljas med stöd av denna förordning får inte användas för de ändamål som förtecknas i artikel 1.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Ansökningsanvisningarna och blanketten hittar du här